Ny avtale bidrar til mer organisert arbeidsliv

Heisplan som første heisselskap har signert hovedavtalen mellom Virke og NITO. I tillegg er det signert en lokalavtale mellom Heisplan AS, NITOs bedriftsgruppe og ansattforeningen i Heisplan.

Flere av de ansatte har valgt å organisere seg i fagforeningen NITO. Som en følge av det har vi sammen sett på avtaleverket mellom NITO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og kommet frem til at denne avtalen passer godt for oss i Heisplan og ivaretar de ulike behov som finnes hos oss. Blant annet at vi kan fortsette med vår egen avtale i tillegg til Hovedavtalen mellom NITO og Virke.


Norge kommer til å behøve flere fagarbeidere i alle sektorer i årene som kommer. Flere av våre dyktige ansatte har ikke bostedsadresse i Norge, til tross for at de har jobbet her i mange år. De har uttrykt andre behov enn de som er tilhørende i Norge. Dette var viktig for oss i utarbeidelsen av en lokal avtale, som har vært gjeldende i flere år. Derfor er vi svært glade for at vi nå har funnet en løsning med NITO hvor vi både får en hovedavtale og kan beholde en lokal avtale, gjennomgått og akseptert av NITO.


– Vi er glade for å få enda flere innenfor rammen av det organiserte arbeidslivet. Prosessen med Heisplan har vært god. Vi håper både bedriften og de ansatte nyter godt av fordelene som følger med å være en del av hovedavtalen mellom NITO og Virke, sier Bjørn Wannebo i NITO.


Trepartssamarbeidet, en helt vesentlig komponent i den norske/nordiske samfunnsmodellen. Om lag halvparten så mange arbeidsinnvandrere som norske statsborgere er organisert i en arbeidstakerforening. Det svekker både den enkelte arbeidstaker så vel som den kollektive lønnsdannelsen. Derfor var det viktig for oss å finne en avtaleform som ivaretok alle våre ansatte.


Når Heisplan nå har signert avtalen mellom Virke og NITO, er det et viktig steg i riktig retning for vår bedrift og våre ansatte. Lokalavtalen stadfester bl.a. at alle ansatte kan velge mellom to ulike lønnsmodeller – slik som har vært praksis i mange år. Disse sikrer at ansatte i Heisplan ligger på et høyere lønnsnivå enn minstekravet i Heisoverenskomsten, samtidig som den ene lønnsmodellen hensyntar ansatte uten bostedsadresse i Norge. Denne sikrer at summen av ytelser gjør at de får en lønn som minst tilsvarer det de ville fått med den modellen som ansatte med bostedsadresse i Norge har. Det gir både fleksibilitet og valgfrihet for ansatte, samtidig som det gir tilknytning til en arbeidstakerorganisasjon og et organisert arbeidsliv.


Heisplan anerkjenner og verdsetter verdien av en høy organisasjonsgrad, etablerte rammer og retningslinjer for lønnsdannelse og rettigheter i arbeidslivet. Gjennom hovedavtalen med NITO/Virke får vi stadfestet viktige elementer som AFP, fredsplikt i avtaleperioden, bestemmelser knyttet til forskyvning av arbeidstid, samt kompetansekartlegging- og utvikling blant ansatte. Heisplan vil selvfølgelig også fortsette å være en lærebedrift.


Vi oppfatter at vi ved signering av dette avtaleverket har fått på plass en mer inkluderende og omfattende ramme for hvordan vi som bedrift skal jobbe sammen med våre ansatte for å utvikle og forbedre driften og arbeidshverdagen.


Denne avtalen er et lite stykke pionerarbeid, hvor man fra selskapets administrasjon har søkt å finne et mer omfattende og inkluderende avtaleverk, hvor alle ansatte kan være med. Vi tror dette er måten å jobbe på dersom flere yrker og sektorer med mangel på fagarbeidere skal lykkes i å inkludere flere i partssamarbeid og dermed øke organisasjonsgraden.